Prime Pharmacy

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на онлайн аптеката www.primepharmacy.bg

Настоящите общи условия представляват споразумение между Вас и Аптеката и уреждат правилата за ползване на сайта и на информацията на него, условията за поръчване, заплащане, доставяне, отказване и връщане на стока от него, гаранцията за поръчаната стока и редът за упражняване на евентуални рекламации. С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие се съгласявате, че сте запознати и приемате условията по-долу.
В случай, че не желаете да се обвързвате с настоящите Общи условия, то следва да прекратите използването на този Сайт.
За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, имате право да сигнализирате Комисията за защита на потребителите на телефон:  0700 111 22.

1. Обща информация
Интернет страницата (сайтът) www.primepharmacy.bg е разработена и се поддържа от аптека „Прайм“ наричано в тези условия за краткост Аптеката. Аптеката е собственост на фирма “ПБТ Фарматрейдинг ООД “, с ЕИК 206130515 и седалище и адрес на управление в гр. Девня, ул. Иван Вазов 28. Търговското дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Аптеката притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 228, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеката на дружеството, разрешително номер АП-2108-В/02.03.2022 г., адрес на онлайн аптеката гр. Варна, кв. Левски, ул. Евлоги Георгиев 18, с ръководител Пламен Димитров Тонев. Аптеката е регистрирана по ЗДДС и работи в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия, Закона за медицинските изделия, Закона за здравето, Закона за храните, Наредба № 47/2004 за изискванията към хранителните добавки и другите нормативни актове, уреждащи предлагането на продуктите, описани в този сайт.
Ако желаете да осъществите контакт с Аптеката, можете да направите това на следните адреси и номера:

Адрес по регистрация: България, гр. Варна, кв. Левски, ул. Евлоги Георгиев 18
Адрес за кореспонденция: България, гр. Варна, кв. Левски, ул. Евлоги Георгиев 18 (адрес на онлайн аптеката)
Телефон: 0882175784, както и E-mail: primepharmacy@abv.bg
Лице за контакти: Пламен Димитров Тонев (ръководител на аптеката)
Контрол върху дейността на Аптеката се осъществява от Изпълнителната агенция по лекарствата, град София, 1303, ул. Дамян Груев 8, тел. + 359 2 890 35 55 , факс: + 359 2 890 34 34.

2. Търговски характер на сайта
Сайтът предлага възможност да разглеждате и закупувате през него стоки и свързани с тях рекламни и информационни услуги. Всички стоки, посочени на сайта могат да бъдат закупени с изключение на тези, за които е изрично отбелязано, че не могат. Всички стоки и услуги, които могат да бъдат поръчани през сайта са ясно обозначени като такива.
Всички транспортни и банкови услуги, които са свързани с доставката на поръчаната стока, не се предлагат от Аптеката, а от съответните търговци, които са ясно посочени и Аптеката не работи като техен представител. При използването на услугите на тези търговци възниква самостоятелно правоотношение между Вас и тях. Моля да проверите условията на тези търговци при ползването на тяхната услуга, защото Аптеката не може да следи за изпълнението на задълженията, възникнали за Вас или тях по това правоотношение. Аптеката действа като Ваш представител пред куриерската фирма и нейно задължение е да и предостави информацията за доставката на стоката, която Вие сте попълнили в заявката. Ваша е отговорността за верността на информацията за доставка и за заплащането на сумата към транспортната фирма. Недоставянето на стоката поради невярна информация за място и час на доставка може да породи задължение за Вас да заплатите допълнителна сума на куриерската фирма за повторно или всяка следващо посещение. В случай, че не желаете да заплащате такива допълнителни суми, за Вас съществува възможността да получите стоката лично или чрез упълномощен представител в следния офис на Аптеката: България, гр.Варна,кв. Левски, ул. Евлоги Георгиев 18, аптека “Прайм”, телефон 0882175784.
Аптеката не носи отговорност за изпълнението на задълженията на куриерската фирма, които задължения са поети директно от тях към Вас или от Вас към тях. Единствената отговорност на Аптеката във връзка с доставката на стоката и предоставянето на транспортната услуга е тази, да Ви бъде доставена стоката при обявените от нас и договорени с Вас условия.
С извършването на поръчка за стока от сайта, Вие влизате в договорно отношение единствено с Аптеката.
Отговорността на Аптеката произтича от Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия и ясно обозначена в настоящите общи условия.

Сайтът предлага различни услуги и стоки, сред които лекарства (предлагани без рецепта), хранителни добавки, хомеопатични продукти или продукти, представяни с лечебно въздействие, козметика, почистващи препарати и др., както и информационни и други услуги, посочени в сайта.
Всички стоки и услуги, освен изрично обозначените като безплатни, се предлагат срещу заплащане, като цената им е изрично и детайлно посочена в информацията за всеки продукт. Ние гарантираме, че цената, която ще заплатите ще съответства напълно с посочената на сайта. В случай, че това не е така, се задължаваме да Ви възстановим незабавно платената от Вас в повече сума.
Използването на сайта не води до възникването на каквито и да било задължения за Вас да купите стока, която е налична в сайта или да поръчате извършването на информационна или друга свързана с продажбата на стоки от сайта услуги. Респективно, ние като Аптека не поемаме задължение да доставим стока, която е разглеждана от Вас или за която сте поискали информация.

3. Оформяне на поръчката
За да извършите Вашата поръчка, моля следвайте указанията на сайта. Процесът е автоматизиран и лесен за следване. Полетата маркирани като задължителни трябва да бъдат попълнени. За защитата на попълнените от Вас лични данни, моля вижте точката „Зашита на личните данни” от настоящите общи условия.
МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВЕРНОСТТА НА ПОПЪЛНЕНИТЕ ОТ ВАС ДАННИ И ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ!
Цените, които са посочени на сайта срещу продуктите са окончателни. В случай на промяна на цените от Аптеката или от търговците, които ги предлагат, такава промяна, извършена след изпращането на Вашата поръчка не обвързва нито Вас, нито нас и Вие ще получите стоката срещу заплащането на цената, посочена в направената от Вас поръчка.

МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО В РЕЗУЛТАТ НА ХАКЕРСКИ АТАКИ ИЛИ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ИЗВЪРШЕНИ БЕЗ НАШЕ ЗНАНИЕ И/ИЛИ СЪГЛАСИЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ДА ПОЗВОЛИ ПОРЪЧВАНЕТО НА СТОКИ ОТ ВАШЕ ИМЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА. ТОВА СЕ ИЗВЪРШВА ВИНАГИ БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ И ВИ МОЛИМ ДА НИ УВЕДОМИТЕ СВОЕВРЕМЕННО, АКО ТАКЪВ СЛУЧАЙ Е НАЛИЦЕ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, АКО ВИЕ НЕ СТЕ ПОРЪЧВАЛИ СТОКАТА, ЗА ВАС НЕ ВЪЗНИКВА НИКАКВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО СУМИ КЪМ АПТЕКАТА. МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ В ТАЗИ СЛУЧАИ АПТЕКАТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, КОИТО ВИЕ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ, КАКТО И ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТАВКАТА НА СТОКИ, КОИТО НЕ СТЕ ПОРЪЧВАЛИ.
МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ АПТЕКАТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, КОИТО ВИЕ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ, КАКТО И ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТАВКАТА НА СТОКИ, ПОРЪЧАНИ ОТ ВАС.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ АПТЕКАТА ПРЕТЪПИ ВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА СТОКА, ПОРЪЧАНА ОТ ВАС ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, ВИЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ОБЕЗЩЕТИТЕ АПТЕКАТА ЗА ВСИЧКИ, ПОНЕСЕНИ ОТ НЕЯ ВРЕДИ.

4. Приемане на поръчката
Вашата поръчка се счита за приета, ако са изпълнени следните условия:
•    Вие сте се съгласили с настоящите общи условия, което става както при ползването на сайта, така и чрез кликването на бутона: „Съгласен съм и приемам настоящите общи условия!”.
•    Вашата поръчка е оформена съгласно изискванията на т. 3 от настоящите общи условия
•    Ние сме потвърдили Вашата поръчка – виж т. 5 от настоящите общи условия
•    Вашето плащане за пълния размер на дължимата сума е получено или в случай, че сте се съгласили плащането да се извърши с наложен платеж – сте предоставили необходимата информация (адрес за доставка, адрес за издаване на фактура, ДДС регистрация и трите имена или фирмата на получателя). Ние Ви изпращаме мейл с информация за извършеното от Вас плащане веднага след получаването на парите и в случай, че има разлика в сумата Ви уведомяваме за това. Потвърждение на плащането не се извършва в случай, че сте отбелязали, че желаете да платите при условията на наложен платеж.

5. Потвърждаване на поръчката
След като изпратите поръчката, ние веднага и автоматично я обработваме и в случай, че в нея няма грешки, ние Ви изпращаме мейл с потвърждение на получената поръчка.
В случай, че сте поръчали стоката при условията на наложен платеж, и/или в случаите, когато сте поръчали стоката без да се регистрирате като потребител на сайта, то за потвърждаването на поръчката е задължително да предоставите и телефон, на който ние ще Ви се обадим за потвърждаването на извършената поръчка. В случай, че телефонният номер е български и обаждането се извършва в рамките на територията на Република България, то обаждането е за наша сметка.

6. Плащания
Плащането за извършената от Вас поръчка можете да извършите по следните начини:
•    По банков път по следната банкова сметка:
    IBAN: BG98UNCR70001524029423
    BIC: UNCRBGSF при банка  “УниКредит Булбанк“.
•    С наложен платеж. Плащането се извършва на куриера при получаването на стоката. В случай, че Вие не заплатите поръчаната стока, то куриерът няма да Ви предостави стоката.

7. Доставка

Ние доставяме поръчките Ви чрез следните куриери:

- Доставка с Еконт Експрес (www.econt.com): 

Цените за доставка на всяка от куриерските фирми са посочени на техните страници. Нашата онлайн аптека използва куриерски модул, който Ви позволява да изчислите цената на Вашата доставка в реално време, като се възползвате от нашата отстъпка в цената за доставка. Важат тези цени, които са изписани по време на поръчването, като те могат да бъдат променяни от куриерските фирми без предизвестие за това.

Моля да имате предвид, че Вие като потребител и куриерската фирма влизате в самостоятелно правоотношение относно извършването на транспортната услуга и Аптеката действа единствено като Ваш представител при поръчването на доставката на стоката.

Подробна информация за тарифите на съответната куриерска фирма и другите условия на извършваната от куриерската фирма услуга, можете да намерите на страниците на съответните фирми. С поръчването на стоката Вие потвърждавате Вашето изрично съгласие изпълнението на транспортната услуга да започне преди получаването на договора за доставка.

Цените за доставка с Еконт Експрес ще видите преди да завършите поръчката си. Цената се изчислява в реално време, докато правите своята поръчка. 

*Обръщаме Ви внимание, че „Еконт Експрес” ООД е с изключително добре развита мрежа от офиси в цялата страна, а при получаването на пратки от офиси цените са по-изгодни. Всички доставки с „Еконт Експрес” ООД до адрес се извършват на следващ работен ден до 13:00ч., а от офис могат да бъдат получени непосредствено след 9:00ч, отново на следващ работен ден. Обавените цени са цени с ДДС, като не включват такса "Наложен Платеж".


- Доставка със СПИДИ (www.speedy.bg):

Цените за доставка със СПИДИ ще видите преди да завършите поръчката си. Цената се изчислява в реално време, докато правите своята поръчка. 

Може да се възползвате от по-ниската цена за доставка до офис или Автоматична пощенска станция на „Спиди“ АД, като сами прецените по кое време да вземете пратката си. Офисната мрежа се развива постоянно, като офисите вече са над 550. В случай, че изберете доставка до адрес, ще получите безплатно съобщение с информация за часови интервал, в който ще бъдете посетени от куриер.